Ślad węglowy organizacji - baza informacji

14 faktów o idei śladu węglowego i otoczeniu prawno-finansowo-biznesowym

1. Jaki wpływ na środowisko ma moja firma?

Nowoczesna firma zaangażowana jest w wiele procesów, z których żaden nie pozostaje obojętny środowisku naturalnemu. Jednym z najbardziej szkodliwych powodów ocieplania klimatu jest emisja gazów cieplarnianych (GHG). Dzieje się to na każdym kroku naszego życia: jeżdżąc samochodem wydzielasz spaliny, korzystając z prądu, najprawdopodobniej spalasz węgiel, budując fabrykę, zabierasz przestrzeń potencjalnej łące.

W Envirly wspieramy biznesy w ograniczaniu emisji cieplarnianych i pomagamy zminimalizować ich skutki. Wierzymy, że pierwszym krokiem do poprawy sytuacji jest dogłębne zrozumienie obecnego stanu rzeczy.

2. Jak firmy ograniczają swój wpływ na środowisko?

Obecnie, zmiany środowiskowe są głównie adresowanie w ramach pojęcia ESG, które opiera się na wprowadzeniu zrównoważonych działań w działalność ekonomiczną firmy.

Koncept składa się z trzech filarów: środowiskowego (E: Environmental), społecznego (S: Social), oraz ładu korporacyjnego (G: Governance), które wzajemnie mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju. Do czynników środowiskowych zaliczamy m. in. aspekty związane z zużyciem energii, zaopatrzeniem w surowce, gospodarką wodną i komunalną oraz wiele innych. Filar ten koncentruje się na ochronie i przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, stawiając nacisk na konkretne działania.

Prekursorem myśli ESG jest koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility), społecznej odpowiedzialności. CSR skupia się na szeroko ujętej odpowiedzialności społecznej biznesu, za to ESG obejmuje więcej obszarów niefinansowych i stawia na mierzalną ocenę przyjętych celów.

3. Czym jest i jak mierzyć ślad węglowy?

Ślad węglowy jest sumą gazów cieplarnianych (GHG) wyemitowanych w procesach działalności podmiotu.

W ramach Protokołu z Kioto wyszczególniono siedem najbardziej szkodliwych GHG: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N20), sześciofluorek siarki (SF6), fluorowęglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs) oraz trifluorek azotu (NF3). Mówiąc o śladzie węglowym przedsiębiorstwa odnosimy się do ekwiwalentu dwutlenku węgla emisji powyższych gazów, uwzględniając ich wpływ na globalny klimat.

W Envirly, oferujemy firmom kompleksową platformę kalkulacyjną umożliwiającą raportowanie śladu węglowego w czasie rzeczywistym. Nasze rozwiązanie koncentruje się na systemie all-in-one, które łączy agregacje danych, analizę i raportowanie do stworzenia przejrzystego obrazu kondycji działalności.

4. Czym się różni Neutralność Klimatyczna od #NetZero?

W debacie ograniczania śladu środowiskowego kluczowym jest zrozumienie różnicy między neutralnością klimatyczną/węglową a zerowymi emisjami netto, tzw. NetZero.

Mówiąc o firmie neutralnej klimatycznie odnosimy się do działalności aktywnie koncentruje się na kompensacji lub pochłanianiu wytworzonych gazów cieplarnianych. W firmie neutralnej węglowo, emisje CO2 przypisane danemu podmiotowi są w pełni skompensowane redukcją lub pochłanianiem dwutlenku węgla.

Zerowe emisje netto, znane również jak #NetZero, są podstawą aktywnej redukcji emisji GHG na wszystkich etapach produkcji dobra końcowego. W myśli NetZero, podejmujemy odpowiedzialności za neutralizowanie zanieczyszczeń wytworzonych nie tylko przez naszą działalność, ale również przez wszystkie procesy produkcji naszych dóbr pośrednich.

5. Dlaczego powinniśmy myśleć o klimacie?

W ostatnich latach świadomość o zagadnieniach zrównoważonego rozwoju korporacyjnego dynamicznie się zmienia. Wraz z rozwojem środowiska regulacyjnego w Europie, podmioty muszą aktywnie dostosować się do nowego prawa.

Punktem wyjścia jest propozycja CSDR (Corporate Sustainability Reporting Directive), która rozbudowała zagadnienia wcześniejszej dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Adopcja standardów CSDR ma na celu rozszerzenie nowego, ustandaryzowanego raportowania niefinansowego, głównie dotyczącego zrównoważonego rozwoju, na nowe sektory, i zwiększenia rygoru publikowanych danych. Zmiany dla dużych firm już objętych dyrektywą NFRD zostaną wdrożone z początkiem 2023, a od 2024 dotkną one świeżo ujętych, mniejszych podmiotów. Bezpośrednio, nowe regulacje będą dotyczyć firm z 250 pracownikami, przychodami netto €40 mln, czy €20 mln na rocznym bilansie finansowym.

Inicjatywa NFRD oraz CSRD są częścią szerszego planu unijnego mającego na celu ambitne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zielony Plan Komisji Europejskiej dąży do obniżenia emisji GHG netto o co najmniej 55% do 2030, w porównaniu do poziomów z 1990. W odpowiedzi na Zielony Ład, zaproponowano pakiet Gotowi na 55, mający na celu realizację założonych celów.

Na przestrzeni nadchodzących lat, wspomniane założenia i regulacje, będą stopniowo rozszerzane na kolejne sektory, zmuszając rynek do wdrożenia zrównoważonych rozwiązań. Z pozoru, compliance z nowymi regulacjami może wydawać się niemożliwy, albo przynajmniej czaso- i kapitałochłonny. Bez obaw! Envirly zostało stworzone, aby ułatwić Tobie i Twojej firmie bezstresowe obliczenie śladu węglowego. Oferujemy gotowy all-in-one kalkulator emisji, zgodny z najbardziej rygorystycznymi standardami, w jednej, łatwej do używania platformie.

6. Jakich norm i standardów używamy w raportowaniu?

W Envirly, mierzymy ślad węglowy zgodnie z standardami GHG Protocol, TCFD i ISO 14064, które reprezentują najbardziej rygorystyczne metody obliczania wpływu środowiskowego przedsiębiorstwa.

Greenhouse Gas Protocol logo

GHG Protocol to zestaw wymagań i zaleceń dla firm i organizacji bazujący na mierzeniu i raportowaniu emisji GHG wyznaczonych w Protokole z Kioto. Protokół jest najczęściej używanym standardem raportowania śladu węglowego. Obecnie 9 na 10 firm Fortune 500 korzysta z norm GHG Protocol do raportowania CDP.

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) odwołuje się do sposobu raportowania finansowego utworzonego przez Komisję Europejską w celu zwiększenia transparentności i standaryzacji informacji ogłaszanych publicznie.

ISO 14064 stanowi ramy ewidencjonowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych oraz ich kompensacji przygotowaną przez International Organization for Standardization.

7. Czym są zakresy śladu węglowego?

Zakresy śladu węglowego, z angielskiego Scopes, są sposobem klasyfikacji źródeł emisji na podstawie ich źródła.

Zakres 1.

Ujmuje bezpośrednie emisje GHG wynikające z paliw w źródłach posiadanych lub użytkowanych przez podmiot raportujący, oraz powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

Zakres 2.

Opisuje pośrednie emisje GHG pochodzące z konsumpcji zakupionych na rynku energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, czy chłodzenia.

Zakres 3.

Odnosi się do innych pośrednich emisji powstałych na wszystkich poprzednich etapach produkcji półproduktów (upstream), jak i w dalszych procesach obróbki, transportu i sprzedaży dobra końcowego (downstream).

Scope 1, 2, 3

Zgodnie z wspomnianymi standardami, mierzenie i raportowanie w Envirly opiera się na kompleksowej analizie emisji wszystkich zakresów.

8. Do bramy czy do grobu?

W dobie ciągłego rozwoju regulacji, istnieje możliwość wybrania granicy analizy śladu węglowego:

granica od kołyski do grobu (z ang. from cradle to grave) – uwzględnia wszystkie etapy od wydobycia surowców aż do utylizacji,

granica od kołyski do bramy klienta (z ang. from cradle to gate) uwzględnia etapy od wydobycia surowców po dostarczenie gotowego produktu do klienta.

Wybranie jednego systemy i jego jasne ogłoszenie, pomaga interesariuszom lepiej zrozumieć faktyczne konsekwencje klimatyczne zakupu. W Envirly oferujemy możliwość dostosowania obliczeń do wybranego punktu końcowego, i pomagamy w odpowiedni sposób zakomunikować metodologię.

Od kolyski do grobu

*Source: E-book’a Climate Strategies Poland.

9. Dlaczego warto monitorować ślad węglowy?

W związku z rosnącym stężeniem gazów cieplarnianych w atmosferze, przyspieszające zmiany klimatyczne bezpośrednio wpływają na lokalne środowisko. Miliony ludzi cierpią z powodu podnoszenia się poziomu wód, erozji wybrzeży, suszy i pożarów lasów. Coraz częściej obserwujemy też gwałtowne zjawiska pogodowe takie jak np. rekordowo niskie temperatury i obfite opady śniegu w Teksasie, długotrwałe susze i pożary w Kalifornii, Australii czy na Syberii. Z tego powodu pilnym wyzwaniem dla ludzkości jest podjęcie działań minimalizujących negatywny wpływ działalności człowieka na klimat i środowisko. Szczególnie, że redukcja emisji gazów cieplarnianych jest nie tylko kwestią indywidualną, ale wyzwaniem dla całego świata.

W ostatnich latach regulacje sektora zrównoważonego rozwoju dynamicznie się rozwijają. Do tej pory raportowanie informacji niefinansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem firm było obowiązkiem jedynie dużych przedsiębiorstw, ale z roku na rok kolejne podmioty także muszą brać je pod uwagę. Najważniejsze zmiany wchodzą w życie z początkiem 2024 roku, wraz z nowo zaproponowaną dyrektywą CSRD. Regulacje rozszerzają obowiązek raportowania kwestii środowiskowych z 11 tysięcy do ponad 50 tysięcy europejskich przedsiębiorstw, jednocześnie standaryzując obowiązki raportowania.

Poza ścisłymi wymaganiami regulacyjnymi, zauważamy nowe trendy w zachowaniach konsumentów. Nowe pokolenia bardziej świadomie podchodzą do swoich decyzji zakupowych, w szczególności Millenialsi i Gen Z stawiają większą uwagę na zrównoważone aspekty produktów. Zgodnie z badaniami World Economic Forum, wzrastająca świadomość klimatyczna tworzy nowy rodzaj proekologicznego konsumenta.

10. Nie jestem firmą, której dotyczą nowe regulacje. Dlaczego powinienem zacząć mierzyć ślad węglowy?

Zaproponowane rozwiązania regulacyjne CSRD rozszerzają standardy raportowania ESG do firm z ponad 250 pracownikami, przychodami netto €40 mln, czy €20 mln na rocznym bilansie finansowym, co ujmuje około 50 tysięcy spółek w Unii Europejskiej. Dla mniejszych spółek, istotnym jest wprowadzony wymóg raportowania emisji z zakresu 3. przedsiębiorstwa. Regulacje narzucają raportowanie emisyjności wszystkich poprzednich etapów produkcji dobra końcowego, zmuszając dostawców półproduktów i usług do udostępniania swoich danych o śladzie węglowym.

Ponadto, wdrożenie systemów raportowania śladu węglowego poprawia pozycję konkurencyjną. Wiele firm zaangażowanych w działania ESG decyduje się na zmierzenie swojego śladu węglowego by pokazać owoce swoich działań. W ten sposób wyróżniają się od konkurencji, i transparentnie pomagają klientom podejmować świadome środowiskowo decyzje. Z drugiej strony, dla części branży, informowanie konsumentów o swoim śladzie środowiskowym staje się normą. Firmy na wybranych rynkach adoptują metody mierzenia śladu węglowego, żeby nie stracić swojej pozycji rynkowej.

Jednocześnie, istotną zmianą, którą obserwujemy na rynkach zachodnich, i której możemy się spodziewać w Polsce w najbliższych latach, jest presja ze strony sektora finansowego. W krajach Europy Zachodniej banki zostały zobligowane do uwzględniania ryzyka środowiskowego w kalkulacjach zdolności kredytowej, zarządzania portfelem kredytowym, czy też na potrzeby analiz scenariuszowych. 86% badanych banków uwzględnia ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych. Firmy wdrażające zrównoważone praktyki i odpowiednio je raportujące mogą liczyć na korzystniejsze warunki finansowania i łatwiejszy dostęp do kapitału.

Dostosowanie się do wymogów nadchodzących regulacji nie musi być trudne. Platforma All-in-one od Envirly umożliwia generowanie gotowych raportów zgodnych z rygorem standardów GHG Protocol i TCFD wymaganymi akceptowanym przez nowe regulacje Unii Europejskiej. Nasze zautomatyzowane systemy wyliczania emisji pomagają firmom wdrożyć raportowanie śladu węglowego szybko i bez nadmiernych kosztów.

11. Ile trwa liczenie śladu węglowego?

Zazwyczaj, obliczanie śladu węglowego produktu bez użycia kalkulatora trwa średnio od 8 do 12 tygodni. Jest to zależne od dostępności danych, czynników wewnątrz organizacyjnych, oraz kompleksowości danego produktu. Platforma Envirly ułatwia mierzenie śladu węglowego za pomocą zaawansowanych algorytmów wypracowanych przez bazę ekspertów klimatycznych.

12. Od czego zacząć?

“Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can’t measure something, you can’t understand it. If you can’t understand it, you can’t control it. If you can’t control it, you can’t improve it.”

H. James Harrington

W Envirly, w duchu myśli H. James Harrington’a, wierzymy, że pierwszym krokiem do poprawy sytuacji jest rygorystyczne zmierzenie naszego wpływu na środowisko. Nasze rozwiązanie koncentruje się na trzy stopniowym zaadresowaniu problemu śladu węglowego, i wdrożeniu aspektów raportowania i analityki do stworzenia pełnego bliźniaka emisyjnego firmy.

W zależności od potrzeb i celów organizacji, proponujemy rozpocząć od agregacji danych do kalkulatora zgodnie z naszymi instrukcjami. Pozwoli to ustalenie obecnej kondycji podmiotu zgodnie z standardami GHG Protocol, TCFD i ISO 14094.

Dzięki zaawansowanemu dashboard’owi platformy Envirly, wprowadzone dane są dogłębnie analizowane i sprawdzane by umożliwić ocenę śladu węglowego i zmian poziomu emisji w czasie rzeczywistym. Nasze kompleksowe narzędzia do pozwolą zrozumieć newralgiczne płaszczyzny Twojej działalności, i w jasny sposób wyznaczyć następne działania.

13. Jak zarządzać śladem węglowym?

Dążenie do neutralności klimatycznej czy #NetZero jest procesem ciągłym, w którym monitorowanie stanowi jedynie pierwszy krok. Stworzenie emisyjnego bliźniaka firmy umożliwia dogłębne zrozumienie ogniw emisji GHG, ich monitorowania i próbę redukcji. Model emisyjny firmy umożliwiający raportowanie w czasie rzeczywistym, pozwala na wprowadzanie zmian i wdrażanie rekomendacji mających na celu zwalczenie heatpoint-ów zanieczyszczeń.

Kompleksowy plan ograniczenia, pochłaniania i kompensacji emisji jest kluczowy w dłogoterminowym zarządzaniem śladem węglowym. Jednocześnie, rozpowszechnianie myśli ESG pomiędzy pracownikami organizacji i w gronie interesariuszy umożliwia dostosowanie działań na bardziej zrównoważone środowiskowo.

14. Jak wykorzystać zieloną strategię w budowie wartości w firmie?

Dla firm, wdrożenie zrównoważonej strategii, poza kwestiami compliance, łączy się z rozbudowaniem wrodzonej wartości działalności. Z najnowszych badań konkurencyjności wynika, że za każdy 1 USD wydany na zieloną transformację generuje 4 USD zysku dla gospodarki, a średnie zwroty z inwestycji w firmy zajmujące się energiami odnawialnymi, na przestrzeni wyniosły 137%. Rentowność potencjalnych inwestycji zachęca inwestorów do ujmowania kwestii klimatycznych w swoich procesach due diligence. Obecnie aż 72% inwestorów dokładnie bada spółki pod kątem EGS przed podjęciem inwestycji.

Istotną wartością w wdrażaniu zielonej strategii jest ochrona dobrobytu pokoleń przed klęską klimatyczną. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz. Potrzebujemy działań w dziedzinie klimatu już teraz. W przeciwnym razie te skutki będą się tylko nasilać.

Zmieniające się trendy stawiają większy nacisk na działania prośrodowiskowe firm. W celu zachowania powodują zwiększenie się utrzymywać pozycję konkurencyjną przy zmieniających się okolicznościach rynkowych. Mitygowanie ryzyka związanego z klęskami klimatycznymi i zmianami na międzynarodowych rynkach pomaga utrzymać płynność przedsiębiorstwa i Warto zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat, inwestycja w zrównoważone źródła energii, zwiększenie efektywności energetycznej, czy zmniejszenie zasobochłonności produkcji pomaga firmom ograniczyć konsekwencje obecnego kryzysu energetycznego.